Over Salto

Salto is een programma dat tot doel heeft moeder- of thuistalen een plaats te geven binnen de basisschool en vrijetijdsbesteding door:

  1. Betere kennis van de schooltaal door een betere kennis van de thuistaal;
  2. Destigmatiseren van thuistalen en meertaligheid op school zichtbaar maken;
  3. Verhoogd taalbewustzijn en pedagogische translanguaging: een sprong (“Salto”) van de thuistaal naar de schooltaal leren maken;
  4. Integratie te verbeteren van (alleenstaande) ouders die het Frans of Nederlands onvoldoende machtig zijn;
  5. Betrokkenheid van de ouders bij de school verhogen;
  6. De integratie van ouders in het beroepsleven vergemakkelijken;
  7. Een bijdrage te leveren in de strijd tegen het lerarentekort in het Nederlandstalig basisonderwijs.

 

De drie pijlers van het programma Salto zijn: